برای افراد خلاق، سخت کوش و منعطف فرصت های شغلی زیادی در فوتو بازار وجود دارد.

مزایای همکاری با فوتو بازار

ساعت کاری منعطف

بیمه تکمیلی

نهار و میان وعده

امکان خرید اقساطی

اتاق استراحت

اتاق بازی

امکان دورکاری

برنامه های آموزشی